Album

7ra9tilna

Allah Yar7mek W Na3mek Ye W5ayti 7ra9tilna 9loubna nchallahFi Janah Rabbi Isabarna W Isaber 3ayeltek😒😒😒😒😒😒😒
Triste Allah Yar7mek Rayda nchallahRabbi Isaber 3ayeltek W S7abek W La3bed Ili T7ebek 7ra9tilna 9loubna Ye W5ayti Dinya Thinya Fe3lek Ye Fe3el El5ir πŸ­πŸ―πŸπŸ‘πŸ†πŸŠπŸ‡πŸ“πŸ’