Album

حسرت

. جمله سوداها بر این فن عاقبت حسرت خورند ز آنک صد پر دارد این و نیست آن ها را پری پیش باغش باغ عالم نقش گرمابه ست و بس نی در او میوه بقایی نی در او شاخ تری . بزن بپسند خوشمزه Delicious بفرما پرتقال نارنگی هویج
. آسمان  ابری و حسرت گریه آن . . . مسولان دس_شوما_درد_نکنه