Album

قندیل

. قندیل زمستان  یخ چه آتشی به پا کرده گرمای آغوشت ذوب کرده یـــــــــخ‌های روحـــم را بهشـــت حسودی میکند جهنم غبطه میخورد مـــــن هر دو را میفروشم تا آغوش تـــــو بهـــشـــتــــ و جهنم من گردد...