Album

ChùaKhúcThủy

Quy y Phật bất lạc địa ngục. Quy y Pháp bất lạc ngạ quỷ. Quy y Tăng bất lạc súc sinh. A di đà phật ChùaKhúcThủy