Album

خشک

"آن روز ها رفتند آن روز های برفی خاموش کز پشت شیشه در اتاق گرم هر دم به بیرون خیره میگشتم"-فروغ فرخزاد برف شعر درخت غم فروغ_فرخزاد خشک عکاسی Photography Iran Landscape Fineart Nikon Nikond3300 Snow Sorrow Nikontop
. گفتم اگر بسوزی جان مرا سزایم ای بت مرا بسوزان زیرا که بت پرستم من خشک از آن شدستم تا خوش مرا بسوزی چون تو مرا بسوزی از سوختن برستم هر جا روی بیایم هر جا روم بیایی در مرگ و زندگانی با تو خوشم خوشستم ای آب زندگانی با تو کجاست مردن در سایه تو بالله جستم ز مرگ جستم
Window Sky Branches Iron Fence Prison Ivy Fall Atumn Cold Bw Blackandwhite پاییز سرما پنجره حصار آهن شاخه ساقه پیچک خشک آسمان  سیاه_سفید