Album

พิธีไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

" เป็นครูดี เพราะมีครูดี ศิษย์จะเคารพเรา เมื่อเราเคารพครู อาจารย์ และตนเอง " พิธีไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 13 สิงหาคม 2558