Album

Xamle

Chẳng ai có quyền đánh giá việc bạn sử dụng thời gian của bạn như thế nào cả, phí phạm, vô ích hay sử dụng hợp lý, tận hưởng đều do cảm nhận riêng của mỗi người. Soi mói việc người khác sử dụng quỹ thời gian của họ ms là vô ích. Tương tự vs tiền và ny. Tất nhiên là t ko có cả 2 điều này. Xamle Nghiadopark Thisevening