Album

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน .จันทบุรี

มาถึงเมืองจันทบุรี ต้องมาสักการะท่าน พระเจ้าตากสินมหาราช