Album

ทำดีได้ดี

D O M E R I T Buddhistholyday วันนี้วันพระ ธรรมะสวัสดี ทำดีได้ดี ทำชั่วไดชั่ว ทำบุญได้บุญ ทำบาปได้บาป หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล
D O M E R I T Buddhistholyday วันนี้วันพระ ธรรมะสวัสดี ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ทำบุญได้บุญ ทำบาปได้บาป สมเด็จพระพุฒาจารย์ โตพรหมรังสี วัดตาลเจ็ดยอด
ตื่นสายเลยมาถวายเพล ทำดีได้ดี ถวายเพล วัดไผ่เงินโชตนาราม