Album

Masasa Golomoti to

Distant view of the lake
end of photo grid