Album

Masasa Golomoti to

Distant view of the lake