Album

گاوازنگ

ترسم در این دلهای شب ازسينه آهی سرزند / برقی زدل بيرون جهد آتش به جایی در زند