Album

Cao oc Nguyen Kim

I love my dogs !
Bộ dạng mới :v . Xuống tóc cho nhẹ đầu, bớt phần bù xù khi chui bụi,luồn khe để tác chiến :))))).... Thôi ngủ :D