Album

امامزاده_حمزه_علی

ساکنان بخش بلداجی کرامات زیادی از امامزاده_حمزه_علی دیدند از جمله آدمها و شترهابا بار عدس که هنگام دزدی از امام زاده با قدرت خداوند به سنگ تبدیل شدند! اینم شتر با بارش! باور کردن یا نکردنش با خودتون 😊
end of photo grid