Album

Tanhai

همین دیروز ، دیدم سقوط در عمق انسانم. از من کنده این زمین ناهموار. در روزنامه دیدم ارتفاع این دیوار. دستان سردم را تنها بگذار. نفس بریده،، ازاین روزها،، ازاین تکرار. برو،، تنهایم بگذار. ای گدای همخوابی،، عشق. ای بیمار... That's Me Tanhai Iran Tehran Aban94 Fasham
Tanhai Light Hope Darkness Strength
Tanhai
end of photo grid