Album

蛇王海

蛇王海喬遷後首次光顧,水準依然 Hkig 2015  Saiwan Snakesoup Saiyingpun 蛇羹 蛇王海 西營盤 西環 西環 西環變幻時
蛇王海今日last day,想不到11點幾去到都仲有蛇羹食 據老闆娘所講,佢地會先抖一個月再搵新舖,而店內積存的蛇酒會存倉至新舖開放 臨走埋單個陣都同老闆講句:新舖見 希望不久將來蛇王海可以重新於西區立戶 Hkig 2015  Snakesoup 蛇王海 蛇羹 西環變幻時 支持小店 saiwan westpoint saiyingpun 西營盤 西環
end of photo grid