Album

จีมิน

www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9580000024163 เห็นข่าวนี้มานานเเละ พยายามคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริง จินฮวานของเค้า ถ้าเป็นกันจริงนี่ก้โอเพราะชอบทั้งสองคน 555555 จินฮวาน จีมิน Ikon Aoa