Album

University of St. Thomas - Minneapolis Campus

Minneapolis Skyway system at the University of St. Thomas.