Album

ก็คือคนไม่ใช่

คนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ ก็คือคนไม่ใช่ อีกสี่ปีเจอกันใหม่ ประโยคสุดท้ายของเรา เหลือเพียงความทรงจำ