Album

ปากหม้อญวน เจ๊แหมมหน้าอำเภอ

เจ๊แหมม งึกๆ ปากหม้อนางเริ่ดเลอมากในอุบล ไม่ได้กินมานานนนนนมากละ เป็นปีๆ ใครมีโอกาสมาแวะทานนะครับ