Album

Ling Yen Mountain Temple

Lin Yen Mountian Buddhist Temple in Rancho Cucamonga