Album

VIT Chennai Gazebo 1

Rain cloud above my campus