Album

Songaovl

Bình thường xem phim cầm được cái cuống vé xong toàn vứt luôn, chs hôm nay lại nhét vào ví. Về nhà giở ví ra định vứt thì thấy cái này, khởi đầu năm mới hên vều, hên từ sáng đến tận bây giờ :3 :3 :3 Mayvl Hucauvl Songaovl