Album

รีบทำฎีกาเงินเดือน

โต๊ะรกไปนะ เคลียงาน ก่อนไปอบรม กทม รีบทำฎีกาเงินเดือน กลับมาได้มีเงินใช้ ถึงงานจะเยอะแต่ยังออสเฟส เยี่ยมมาก