Album

زندگیه

اگه قراره فردا من فرطی بمیرم باید خنگ باشم دنیا رو جدی بگیرم ?? زندگیه منه بم نگو چیخوبه چیبده زندگیم ماله منه هر جور میخواد میخوام بگذره ????