Album

تنور

. ما عاشق و بی دل و فقیریم هم کودک و هم جوان و پیریم چون کبریتیم و هیزم خشک ما آتش عشق زو پذیریم از آتش عشق برفروزیم اما چون $برق زو نمیریم ما خون جگر خوریم چون شیر چون یوز نه عاشق پنیریم گویند شما چه دست گیرید کو دست تو را که دست گیریم بر خویش پرست همچو خاریم بر دوست پرست چون حریریم عاشق که چو شمع می بسوزد او را چو فتیله ناگزیریم از ما مگریز زانک با تو آمیخته همچو شهد و شیریم تو میر $شکار بی‌نظیری ما نیز شکار بی‌نظیریم در حسن تو را تنور گرم است ما را بربند ما خمیریم ما را به قدوم خویش درباف زیر قدم تو چون حصیریم مولانا
خبز فرن او تنور
تنور / ارزي
تنور Fire
تقليد (؛ تنور
. تونل هابه ما آموختندکه حتی دردل سنگ هم راهی برای عبورهست تونل ها راست ميگويند ؛ راه است ، حتي از دلِ سنگ! " آنجا كه راه نيست ، خداوند راه را مي گشايد... " دیدی نانوا چطور خمیر نان سنگک را پهن می کند و درون تنور می گذارد... چه اتفاقی می افتد؟! خمیر به سنگها می چسبد! اما نان هرچه پخته تر می شود، از سنگها جدا می شود... حکایت آدم ها همین است؛ سختیهای این دنیا، حرارت تنور است...و این سختی هاست که انسان را پخته تر می کنند... و هر چه انسان پخته تر می شود سنگ کمتری بخود می گیرد...سنگها تعلقات دنیایی هستند... ماشین من هیچ سنگی نمی چسبد! تو در زندگی به چه چسبیده ای؟! سنگ وجود تو کدام است؟ زندگی درست مثل نقاشی کردن است; خطوط را با امید بکشید, اشتباهات را با آرامش پاک کنید, قلم مو را در صبر غوطه ور کنید... وبا عشق رنگ بزنيد... . ایران_را_باید_دید هرمزگان بندرعباس