Album

Ganga ghat, kashi

Benaras Bhakts Blackandwhite Ganga Ghat, Kashi