Album

یک شب سرد زمستان, یک اتاق تاریک, و یک مرد تنها,همدم تنهایی من مورچه ای درپی خرده نانی میگذشت در دل شب تا که چشمش به من افتاد و دلش شکست

I Am Single Goodnightیک شب سرد زمستان, یک اتاق تاریک, و یک مرد تنها,همدم تنهایی من مورچه ای درپی خرده نانی میگذشت در دل شب تا که چشمش به من افتاد و دلش شکست یک شب سرد زمستان, یک اتاق تاریک, و یک مرد تنها,همدم تنهایی من مورچه ای درپی خرده نانی میگذشت در دل شب تا که چشمش به من افتاد و دلش شکست