Album

พรุ่งนี้หยุด

แปดโมงเคารพธงชาติ วันศุกร์ล่ะ พรุ่งนี้หยุด
เรื่อยๆ ไป วันศุกร์และ เข้าโหมด พรุ่งนี้หยุด ขี้เกียจ สันหลังยาว คางเกยโต๊ะโว๊ะ!!!กรูบ้าป่าวเนี่ย!!!