Album

شکلاتی

با تشکر از شرکت سازنده یخچال و فریزر که‌باعث شدن هر مقدار زوری که با دندان بر پیکر این بستنی وارد آوردیم بی نتیجه بماند... بستنی میهن شیری شکلاتی دندانتتلاشبینتیجهفریزر