Album

علیرضاآذر

غسل کن و نیت اعجاز کن باز مرا با خودم آغاز کن یک وجب از پنجره پرواز کن گوش مرا معرکه ی راز کن حرف بزن ابر مرا باز کن دیر زمانیست که بارانی ام علیرضاآذر توموریک
تکراری چشمان تو یادم داد فریاد کشیدن را تا قله به سر رفتن از کوه پریدن را اصرار نکن بانو این پیچ و خم وحشی در مسخره پیچانده رویای رسیدن را علیرضاآذر alirezaazar
خانه خرابی من از دست توست آخر هر راه به بن بست توست علیرضاآذر
علیرضاآذر آبان باران تومور مردم از دین خروج می کردند تا تو سمت گناه می رفتی شهر بی آبرو به هم می ریخت در خیابان که راه می رفتی زندگی کردمت بهانه ی من غیر تو هرچه زنده را کشتم چند سال است روزگار منی مثل سیگار لای انگشتم دور تا دورم ابر مشکوکی است جبهه های هوای تنهایی فصل فصلم هجوم آبان هاست تف به جغرافیای تنهایی
اصرار نکن بانو این پیچ و خم وحشی در مسخره پیچانده رویای رسیدن را علیرضاآذر کوچه پس کوچه های شیراز
تو نباشی مک و این پنجره ها هم زردیم شاید آخر سر پاییز توافق کردیم ... علیرضاآذر
تومور2 علیرضاآذر ماده آهوی چمن، هوبره سینه بلور قاب قوسین دهن، شاپری قلعه نور مظهر جان پلنگم که به ماهی بندم و به جز ماه دل از عالم و آدم کندم