Album

Phúc Tân Bar (Lighthouse)

Mưa thì kệ mưa chứ :3 không biết gọi là work hard hay là play hard nữa ;))