ลานริมน้ำ หลังเรือนไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ องครักษ์

Album