Album

ออกพรรษา

ความน่ารักของวัยเด็ก :-) งานแห่ปราสาทผึ้ง ออกพรรษา นครพนม
ออกพรรษา อยากทำบุญ แต่เวลาไม่อำนวย ได้แต่นึกถึงคุณพระรัตนตรัย แล้วปฏิบัติไปตามวิถีปุถุชน
ฟังเทศน์ฟังธรรมม วัดบ้านหนองเรือ กฐินสามัคคี ออกพรรษา