Album

ขอบคุณจากใจ

ของขวัญรับบ้านใหม่ รู้ข่าวตั้งแต่เมื่อคืน ตอนนี่ก็ยังตื่นเต้น ไม่รู้จะของคุณพี่โอพี่อาร์ตยังไงดี สัญญาว่าจะต้ังใจทำขนมครับ ขอบคุณจากใจ นอนไม่หลับเลย 555555 (