Album

Chùa Linh Ứng

Praying Phật Bà Quan Thế Âm cao 67m, very tall! :))